0337.112.233

IELTS 8.0
Tiến sĩ Trường Đại học Newcastle, Úc
Chứng chỉ Chuyên gia đào tạo IELTS (Viện Khoa học Xã hội - ĐHSP Hà Nội);
Chứng chỉ Giám khảo chấm kỹ năng Nói và Viết tiếng Anh (Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục Việt Nam);
Tham gia công tác xây dựng chương   trình, biên soạn tài liệu cho các khoá học, tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng người học thuộc các hệ ĐHSPHN.

Trần Ngọc Giang