0337.112.233

Ngày thống nhất đất nước là ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam để biết công lao các chiến sĩ, thế hệ cha anh đi trước để có được nền độc lập như ngày hôm nay có công dựng nước và giữ nước.

Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình bước qua một thời kỳ mới - thống nhất hai miền Bắc-Nam;  là cột mốc đầy tự hào và vẻ vang, vì vậy chúng ta cần hiểu rõ không chỉ để hiểu và biết ơn công lao thế hệ đi trước mà còn để truyền bá và đưa hình ảnh dân tộc Việt Nam hiên ngang, bất khuất đến gần hơn tới bạn bè quốc tế. 

EDC đã highlight từ vựng cũng như cung cấp thông tin thú vị qua số báo này để giúp các bạn ngoại quốc cũng như trong nước vừa học ngoại ngữ vừa hiểu biết thêm thông tin về sự kiện trọng đại này.