0337.112.233

TIẾNG ANH CHO TÂN SINH VIÊN 

Đối tượng: Tân sinh viên 
Điều kiện ngôn ngữ: Tương đương A2 
Thời lượng khóa học: 40 giờ 
Mô tả khoá học: Đây là khoá học dành riêng cho các tân sinh viên, những học viên chuẩn bị bước vào năm thứ nhất tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước. Khoá học được thiết kế đặc biệt để phát triển và nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh cũng như các kĩ năng học tập cần thiết cho việc theo học tại một cơ sở giáo dục đại học. 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC