0337.112.233

TIẾNG ANH TIỂU HỌC 

Đối tượng: Học sinh tiểu học 
Thời lượng khóa học: 12 tháng, 1 tuần 2 buổi/2 giờ 
Mô tả khoá học: Đây là những khoá học trên quy mô lớp nhỏ cho học sinh bậc tiểu học (từ 6 – 11 tuổi), với đa dạng chủ đề bài học nhằm khơi gợi hứng thú của học sinh. Trong điều kiện môi trường học an toàn và tích cực, học sinh được tiếp cận với những phương pháp cập nhật về giảng dạy ngoại ngữ cho trẻ em. Học sinh có cơ hội phát triển năng lực trong môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đồng thời, chương trình tích hợp kiến thức và kĩ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) cùng các nội dung học tập giúp học sinh phát triển trên nhiều phương diện. 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC