0337.112.233

Đối tượng: Học sinh, sinh viên, giáo viên Tiếng Anh phổ thông và các đối tượng khác

Điều kiện ngôn ngữ: Tương đương B2 

Thời lượng khóa học: 20 giờ 

Mô tả khoá học: Khoá học thiết kế để tăng cường khả năng viết học thuật, trang bị cho người học các kĩ năng cơ bản như: nghiên cứu tài liệu, ghi chép và ghi chú, diễn đạt lại văn bản, tóm tắt thông tin, trích dẫn thông tin. Khoá học chú trọng vào các kĩ năng vĩ mô như tổ chức văn bản, cấu trúc đoạn, tính mạch lạc, tính liên kết; đồng thời cũng tập trung vào các kĩ năng vi mô như tổ chức câu, ngữ pháp, từ vựng nâng cao. 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC