0337.112.233

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trung tâm gồm Ban Giám đốc và bốn (4) phòng chức năng: Phòng chuyên môn, Phòng lập trình, Phòng Marketing - Kinh doanh và Phòng Hành chính - Kế toán.

Sơ đồ tổ chức

1. Ban Giám đốc: gồm có một (1) Giám đốc và một (1) Phó Giám đốc. 

 • Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, do Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm về mọi mặt tổ chức, quản lý và hoạt động của Trung tâm theo các quy định của pháp luật và các quy định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng đề án tổ chức nhân sự, trong đó có đề xuất các phó giám đốc, bộ phận chức năng của Trung tâm.
 • Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc, do Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bổ nhiệm, chịu trách nhiệm về một/một số mặt hoạt động theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

2. Phòng Chuyên môn: tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc, thực hiện các chức năng: 

 • Phát triển giải pháp công nghệ số.
 • Sản xuất nội dung giáo dục số.
 • Phát triển và quản lý các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, quản lý người học, giáo viên.
 • Triển khai các hoạt động tuyển sinh, ứng dụng và phát triển các mô hình đào tạo, bồi dưỡng.
 • Hợp tác, đối ngoại, đảm bảo chất lượng giáo dục của Trung tâm.

3. Phòng Lập trình: tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc, thực hiện các chức năng:

 • Xây dựng các phần mềm quản trị nội dung, quản lý người dùng, quản lý quá trình dạy và học.
 • Quản trị và vận hành máy chủ, đường truyền, cơ sở dữ liệu và hệ thống phần mềm.

4. Phòng Marketing - Kinh doanh: tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc, thực hiện các chức năng: 

 • Marketing các sản phẩm, dịch vụ giáo dục của Trung tâm.
 • Chăm sóc khách hàng, v.v.. 

5. Phòng Hành chính - Kế toán: tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc, thực hiện các chức năng: 

Bộ phận hành chính: 

 • Tổ chức thực hiện và quản lý công tác lễ tân, hành chính - tổng hợp.
 • Tổ chức thực hiện hậu cần đào tạo, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và quan hệ công chúng.
 • Quản trị thông tin vào/ra về hoạt động của Trung tâm.

Bộ phận kế toán: 

 • Tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán.
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của Trung tâm; hướng dẫn và đôn đốc các bộ phận xây dựng và triển khai các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm.
 • Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản, các nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định, các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án.
 • Thực hiện công tác tài chính – kế toán đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính kế toán của Nhà nước, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trung tâm.