0337.112.233

IELTS 7.5, IDP

Kinh nghiệm giảng dạy các môn chuyên ngành Phương pháp dạy học và kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cho học sinh, sinh viên, người đi làm;
Bồi dưỡng, tập huấn Năng lực ngôn ngữ và Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh;
Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu cho các khoá bồi dưỡng, tập huấn; 
Ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá kiến thức đối với học sinh phổ thông;
Tham gia công tác khảo thí, đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với các đối tượng khác.
 

Doãn Thuỳ Linh