0337.112.233

IELTS 7.5, Hội đồng Anh
Giám khảo đánh giá năng lực tiếng Anh cho các đối tượng thi VSTEP;
Chứng chỉ Giám khảo chấm Nói, Viết, ĐHNN- Đại học Huế;
Chứng chỉ Ra đề Nghe, Nói, Đọc, Viết, ĐHNN - Đại học Huế;
Xây dựng khung chương trình, biên soạn tài liệu và giảng các kĩ năng thực hành tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) cơ bản và nâng cao cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo của ĐHSPHN và các đối tượng học viên khác.